fbpx
CzechEnglishGermanRussian
CzechEnglishGermanRussian
CzechEnglishGermanRussian

Zásady ochrany osobních údajů www.have-tennis.tips.com

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli, rozumíte jim a dáváte dobrovolný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je informovat Členy a Zájemce (dále jen „Subjekty“) o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány společností www.have-tennis-tips.com., IČ 08746664, se sídlem Dukelská 2326, Česká Lípa, 470 06 Praha, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v České Lípě (dále jen „Správce“) v souvislosti s poskytováním služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování tipů (dále jen „Smlouva“).
 2. Tyto Zásady, jakož i zpracování osobních údajů Subjektů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).
 3. Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 4. Každý Subjekt vyjádřil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami, a to před uzavřením Smlouvy.
 5. Každý Subjekt před uzavřením Smlouvy prohlásil, že je starší 18 let. Správce tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.
 6. Pro účely těchto zásad:
  1. Členem“ se rozumí osoba, která uzavřela Smlouvu se Správcem,
  2. Zájemcem“ se rozumí osoba, která má zájem stát se členem, a jako taková vyplnila registrační členský formulář Správce, jak je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti na adrese www.have-tennis-tips.com.

II.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů na základě Smlouvy, a to za účelem plnění Smlouvy, správy členských účtů Subjektů, komunikace se Subjekty a plnění povinností stanovených zákonem.
 2. Za účelem plnění Smlouvy, zejm. sdělování dočasného přístupového kódu do sekce Členství, jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa.
 3. Za účelem správy členských účtů Subjektů jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. adresa bydliště,
  5. telefonní číslo,
  1. emailová adresa.
 1. Za účelem komunikace Správce se Subjekty jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. emailová adresa.
 1. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Subjektů:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. adresa bydliště

III.
ZPRACOVANÉ ÚDAJE

 1. Správce zpracovává následující osobní údaje Subjektů:
  1. jméno,
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. adresa bydliště (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec, popř. stát),
  5. telefonní číslo,
  6. e-mailová adresa, a to k účelům, jak jsou uvedeny v čl. II těchto Zásad.
 2. Správce zpracovává následující nepřímé údaje Subjektů:
  1. IP adresa
  2. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
  3. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, abychom zajistili správné zobrazení webových stránek

IV.
DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 • Osobní údaje Subjektů zpracovává Správce po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení Smlouvy je Správce povinen osobní údaje Subjektů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení smlouvy vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

V.
PRÁVA SUBJEKTŮ

 1. Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Subjekt může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Subjekt výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Správce povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Subjektu, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Správcem a Subjektem vzniklý na základě Smlouvy bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Subjektu ze strany Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Smlouvy.
 2. Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
  Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o informaci, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Správce je povinen mu tyto informace poskytnout. Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce, aby opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Subjektu, a Správce je povinen tyto opravy provést. Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat správce o doplnění neúplných údaje Subjektu, a Správce je povinen tyto údaje doplnit.
 3. Právo požadovat omezení zpracování.
  Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a správce je za takových podmínek povinen zpracování údajů tímto způsobem omezit.
 4. Právo vznést námitku proti zpracování.
  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 5. Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Subjekt jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Správcem, může podat stížnost přímo Správci (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce (info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů.
  Subjekt může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce info@have-tennis-tips.com), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Správce, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Správce o osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Správce je povinen mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Subjekt může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.