fbpx
CzechEnglishGermanRussian
CzechEnglishGermanRussian
CzechEnglishGermanRussian

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecní podmínky upravují práva a povinnosti fyzických osob – zákazníků a podnikající fyzické osoby Jiřího Kroužela, 08746664 , sídlem 470 06, Dukelská 2326, Česká Lípa (dále jen jako „Poskytovatel“), v souvislosti s poskytováním služeb poradenství v oblasti investic do odhadování výsledků sportovních událostí.

I. Úvodní ustanovení

 1. a) Webová stránka https://www.have-tennis-tips.com nabízí zasílání tipů na sportovní utkání konkrétně na tenis.
 2. b) Tipy poskytované servisem mají pouze informativní charakter; je na každém Členovi, zda poskytnutý tip využije či nikoliv. Sevis neodpovídá Členům za návratnost jejich sázek při využití Společností poskytnutých tipů na výsledky a nenese odpovědnost za případnou škodu, která Členům vznikne v souvislosti s neúspěšným tipem poskytnutým servisem. Riziko finanční ztráty nese každý Člen výhradně sám
 3. c) Zájemce, který chce dostávat dané zápasy s časovým předstihem, se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.
 4. d) Společnost poskytuje své služby pouze osobám starším 18 let, jelikož účast osob
  mladších 18 let na hazardních hrách je zakázána a Společnost tento zákaz plně
  respektuje. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout
  závislost!

II. Odebírání placených tipů

 1. a) Tipy na sportovní utkání může odebírat pouze osoba, která dovršila 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.
 2. b) Zájemce objednáním placených tipů potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 3. c) Vyplněním žádosti/objednávky o zasílání tipů souhlasíte se zařazením emailové adresy do databáze a zároveň souhlasíte se zasíláním tipů a obchodních sdělení.
 4. d) Umožnění přístupu do Členské sekce a poskytování tipů na výsledky sportovních akcí Členům však není servis povinnen plnit dříve, než bude Členem odměna za tyto služby připsána na účet servisu.
 5. e) Smlouvou o poskytování tipů se servis zavazuje za úplatu a po sjednanou dobu umožnit
  přístup do Členské sekce na internetové adrese
  https://www.have-tennis-tips.com a na této poskytovat Členům tipy
  na výsledky sportovních akcí. Člen se zavazuje za
  tuto službu servisu uhradit odměnu dle ceníku uvedených na webových stránkách servisu.

III. Platební podmínky

 1. a) Odměnu je Člen povinen uhradit servisu pomocí platebního
  portálu, pokud má zájem využívat služby poskytované společností. Za den úhrady platby se
  považuje den, kdy byla odměna připsána na bankovní účet servisu.
 2. b) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zasílání tipů v případě, že je uživatel včas neuhradí, poruší tyto obchodní podmínky, přepošle nebo přeprodá tipy, popřípadě jedná v rozporu se zákony ČR.
 3. c) Zrušením zasílání tipů nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

IV. Práva a povinnosti

Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil své členství placené tipy a to v počtu dle stanoveného balíčku dle ceníku těchto stránek

V. Upozornění

 1. a) Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm závislé. Provozovatel negarantuje správnost zveřejňovaných tipů, ale pouze zasílá informace, které vedou k jejich úspěšnosti.
 2. b) Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je, se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv a v jaké výši učiní svou sázku.
 3. c) Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.
 4. d) Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

VI. Členství

 1. a) Členstvím se rozumí právní vztah mezi servisem a Členem založený na základě Smlouvy.
 2. b) Každý Člen má na základě Smlouvy právo na přístup do uzamčené sekce Členství na internetových stránkách portálu na adrese https://www.have-tennis-tips.com. Pro přístup do této sekce se musí člen registrovat (tedy vyplnit registrační formulář na adrese https://www.have-tennis-tips.com). Po úspěšné registraci bude Členovi zaslána SMS, na telefonní číslo, které uvedl v registračním formuláři, popř. na jiné, Členem uvedené telefonní číslo.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. a) Za účelem plnění Smlouvy a evidence Členů zpracovává servis osobní údaje Členů, popř. Zájemců. Zpracování těchto údajů se řídí příslušnými právními předpisy a je popsáno v Zásadách.
 2. b) Nedílnou součástí registračního formuláře, je též výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce, respektive Člena.
 3. c) Bližší informace o zpracování osobních údajů servisu a text Zásad jsou přístupné na internetových stránkách servisu na adrese https://www.have-tennis-tips.com.

VII. Zrušení zasílání tipů

 1. a) Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení zasílání tipů či obchodních sdělení napsáním emailu na emailovou adresu provozovatele info@ have-tennis-tips.com
 2. b) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zasílání tipů v případě, že je uživatel včas neuhradí, poruší tyto obchodní podmínky, přepošle nebo přeprodá tipy, popřípadě jedná v rozporu se zákony ČR.
 3. c) Zrušením zasílání tipů nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. a) Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
 2. b) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 08. 2020
 3. c) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení zasílání tipů.